Heart to Heart Soul to Soul 

Agreements & Protocols


Workshops/Events: 


ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving

* Een inschrijving voor een workshop/event via de website is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Heart to Heart Soul to Soul 

* Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.
* Per workshop/event is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de zes en twaalf deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is
aangegeven.
* Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer
mogelijk deel te nemen.
* Als een workshop/event volgeboekt is, kan de deelnemer zich (met volledige naam en telefoon-nummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een vol- geboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnenkomen dat een extra workshop of event ingepland kan worden, dan informeert Heart to Heart Soul to Soul degenen op de re- servelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

Annulering door en verhindering van de deelnemer

* De deelnemer heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop/event dient vooraf per e-mail aan [email protected] te geschieden.

* Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door iemand anders mogelijk, mits de deelnemer deze persoon met naam, e-mailadres en telefoonnummer bij mij uiterlijk een 1 werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

* Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop/event is de annulering kosteloos. 

* Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de deelnemer 50% van de deelnamekosten verschuldigd. 

* Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de deelnemer 80% van de deelnamekosten verschuldigd. 

* Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop/event is de deelnemer 100% van de deelnamekosten verschuldigd. En worden er € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

Betaling

* De lessenkaart voor Yoga of Dance is op naam en niet overdraagbaar. 

* De deelnemer betaalt direct bij het inschrijving contant of door overboeking op de bankrekening van Heart to Heart Soul to Soul. * Voor zover niet anders is aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

Annulering door Heart to Heart Soul to Soul. 

* Heart to Heart Soul to Soul behoudt zich het recht voor bij vijf of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.
* Heart to Heart Soul to Soul behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de deelnemer hier- over zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Risico en aansprakelijkheid 

* Heart to Heart Soul to Soul is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijkere eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een les of workshop/event. 

* Indien Heart to Heart Soul to Soul op enig moment ondanks het bepaalde in voorgaande lid wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of lesgelden. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Algemene richtlijnen voor de beoefening van Yoga 


De geldende richtlijn van het RIVM is leidend, daarnaast zijn specifiek voor de beoefening van yoga de volgende maatregelen van kracht:

Overzicht van de maatregelen voor yogabeoefenaars


 • Houd 1,5 meter afstand. Kom alleen op afspraak of bij een inschrijving. 
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
 • Kom niet eerder dan afgesproken tijd voor les naar de studio.
 • Blijf thuis als je op een van de vragen van de vooraf gestuurde gezondheidscheck “Ja” antwoordt. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 • Schud geen handen, en maak geen lichamelijk contact. Kleed je thuis om. 
 • Neem een eigen yogamat mee en eventueel gewenste materialen. 
 • Neem eventueel een eigen afsluitbare drinkfles mee. 
 • Neem zo min mogelijk mee naar de studio.
 • Ga thuis naar het toilet voorafgaand aan het bezoek in de studio. 
 • Desinfecteer of was je handen bij binnenkomst. 
 • Betaal vooraf online of eventueel met pin of contactloos. 
 • Verlaat direct na de les of afspraak de studio. Het dragen van een mondmasker is verplicht 

 Capaciteit

 • Zorg dat medewerkers, docenten en beoefenaars altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren; 
 • Zorg dat per yogaschool in de zaal, welke wordt gebruikt voor de beoefening van yoga, de beschikbare capaciteit op basis van de 1.5m is bepaald. 
 • Zorg dat de specifieke locatie voor beoefening van yoga duidelijk is gemarkeerd, zodat het aantal beoefenaars nooit, de op basis van de 1.5m regel gestelde capaciteit, van de yogazaal kan overschrijden. 
 • Zorg dat de docent een uitgewerkt lesplan opstelt zodat de lessen op de gemarkeerde locatie kunnen plaatsvinden (veelal de yogamat) 
 • Zorg dat yogabeoefenaars op georganiseerde wijze de yogazaal betreden en volgens een duidelijke routing op de voor hen aangewezen beoefeningslocatie bereiken en deze ook weer kunnen verlaten. Een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor yogabeoefenaars onderling geldt slechts voor yogabeoefenaars tot en met 12 jaar;

Accommodatie

In de centrale ruimte van het centrum de routes volgen naar en van de zaal, tijdens het lopen 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen! Ook bij het naar het toilet gaan tijdens de Yoga een mondkapje dragen. In de zaal tijdens de yoga dragen we GEEN mondkapje!

Registratie

 • De ondernemer houdt een registratie bij van de bezoekende yogabeoefenaars, alsmede alle werknemers, docenten en mogelijke andere betrokkenen; 
 • Ondernemers melden zich bij de GGD indien zij een ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren, 
 • Zodat de registratie gebruikt kan worden voor bron- en contactopsporing mochten zich gevallen van COVID-19 voordoen.

Ventilatie

Het is belangrijk dat er continu goed geventileerd wordt (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen. Volg de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies voor het ventilatie- en/of airconditioningssysteem, waaronder het bouwbesluit. Belangrijk is ook dat er geen draaiventilatoren worden geplaatst. 

Aanvullend algemene punten

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede triage (yogabeoefenaars, medewerkers én docenten) en het nemen van de verder beschreven maatregelen is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de accommodatie, zoals een niet-medisch mond/neusmasker of handschoenen. De keuze voor gebruik van nietmedische mond/neusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen ligt echter bij de ondernemer, medewerkers, docenten en yogabeoefenaar zelf. 

Gezondheidscheck/triage

 •  Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vindt vooraf plaats bij beoefenaars, medewerkers en docenten, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. 
 • Yogabeoefenaars ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les en vinden de informatie ook terug in de yogaschool. 
 • De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan de beoefening van yoga, goed moet worden vastgesteld of de beoefenaar, gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 en geen deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. En dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Hiertoe stel de VYSN een vragenlijst ter beschikking aan haar leden.
 • Beide partijen (yogaschool en deelnemer) dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. De yogadocent of host doet de triage op locatie. GEZONDHEIDSCHECK / TRIAGE Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden: 


Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de yogabeoefenaar, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?


Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak. 

Bron: voor meer informatie:  https://c1798058-6c57-44bd-81a6-adaeb9821111.filesusr.com/ugd/3f45e6_17f2d79743bb43e6bbcb53108e999483.pdf